Nederlands Turkce

 

"Bismillaahir Rahmaanir Rahiem; Al Hamdu-lil-Laahi Rabbil 'Aalamien; Was-salaatu was-salaamu 'alaa Rasuulihiel Kariem "

( In naam van Allah de Meest Barmhartige, de Meest Genadige. Alle lof zij Allah, de Rabb der Werelden. Vrede en zegeningen zij met de Edele Boodschapper.)

 

Een toespraak over de Gezegende maand Ramadaan 

 

Geachte broeders en zusters!

As-Salaamu alaykum wa rahmatulLaahi wa baraktuhu

 

In de eerste plaats moeten we onze dankbaarheid ten opzichte van Allah, de Bezitter van het gehele Universum tonen, omdat Hij (S.W.T.) ons in staat heeft gesteld deze gezegende dagen opnieuw te mogen beleven.

 

Het vasten gedurende de maand Ramadaan is één van de pilaren  waar de Islam op rust. Pas in het 2de jaar na de Hidjrah (emigratie) van de Profeet, vrede zij met hem, van Makkah naar Madinah werden de regels voor het vasten tijdens de 8ste maand Sja’baan  geopenbaard.

 

De Heilige Quraan leert ons het volgende over het vasten: Surah 2, vanaf vers 183:

« (183) Yaaaa ayyuhal~ladziena aamanuu Kutibah ‘alay-kumus~siyaamu kamaa Kutibah ‘alal-ladziena min qab-likum la‘allakum tat-taquun.

(184) Ay-yaa-mam-m‘aduu-dat(in), fa man kaana min-kum Mariedan aw ‘alaaaa safarin fa‘iddatun ayyaamin ukhar(i), Wa ‘alal-ladziena yu-tiequu nahuu Fidyatun ta‘aamu Miskien(i),  Fa-man ta-tawwa‘u khayran fa-huwa khayrun lahu, Wa an ta-suumuu khayrun llakum, In-kuntum ta‘lamuun(a).

(185) Sjahru Ramadaanal-ladziee unzila fihil Quraan hudan-llin-naasi wa bayyinaatim-minal hudaa wal Furqaan(i), fa-man sjahida min kumusj-sjahra fal ya sumh(u), Wa man kaana Mariedan aw ‘alaaa safarin fa-‘iddatun-mmin ayyaamin ukhr(a), Yuriedul~Laahu bi kumul yusra wa laa yuriedu bi-kumul ‘usra wali-tuk-milul-‘iddata wali-tu-kabbirul~Laaha ‘alaaa maa hadaa-kum wa la ‘allakum tasj-kuruun(a).»

"O gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het voorgeschreven is aan hen vóór u, opdat u zelfbeheersing (taqwa) moge leren.

(Vast) voor een bepaald aantal dagen. Maar als één van u ziek is of op reis, kan hij het voorgeschreven aantal dagen later vasten. Voor hen, die het met de grootste moeite kunnen doen, is aflossing mogelijk, door een arme te voeden. Maar voor hem, die meer geeft uit eigen vrije wil, is dit beter. En het is beter voor u als u vast, als u het maar besefte."

"Ramadaan is de maand waarin de Quraan werd  geopenbaard. Dit Boek is een perfecte leiding voor de gehele mensheid en bevat duidelijke bewijzen die de rechte weg tonen en die een onderscheid maken tussen de waarheid en onwaarheid. Dus iedereen,  die deze maand beleeft, moet hierin vasten. Maar als iemand ziek is of op reis, dan een aantal andere dagen.

Allah wil slechts het makkelijke voor u en wenst u niet in moeilijkheden te brengen, en wil u de voorgeschreven perioden laten voltooien en dat u Allah's Grootheid zult prijzen, omdat Hij u geleid heeft en opdat u dankbaar zult zijn."

 

(186) «Wa idzaa sa-alaka ‘ibaadie ‘annie fa-innie qarieb(un), U-djiebu Da‘watad-daa‘i idzaa da‘aan(i), Fal-yas tadjiebu lie wal yú-minuu-bie la‘allahum yar sjuduun(a)»

"En wanneer Mijn dienaren u omtrent Mij vragen, zeg dan: Ik ben zeker nabij. Ik verhoor de smeekbede van elke smekende wanneer hij Mij aanroept. Laat hen daarom aan Mijn oproep gehoor geven, en in Mij geloven, opdat zij wellicht rechtgeleid mogen worden."

 

Betekenis en Doel

 

Vasten is een vorm van aanbidding zoals de Salaat en de Zakaat en heeft precies dezelfde doelstelling  als elke andere vorm van gebed en dat is de morele verheffing en de geestelijke vooruitgang van de mens. Het doel van vasten kunnen we in één woord uitdrukken: "Taqwa", dit wordt vertaald met zelfbeheersing. Het betekent ook: waakzaamheid tegenover het kwaad, vrees voor Allah (S.W.T.), vroomheid, zorgvuldigheid bij het betrachten van plichten, volharding en voorzichtigheid.

 

De Definitie van Rechtvaardigheid en

Rechtschapenheid in de H. Quraa­n

 

De meest volledige betekenis van het woord "Taqwa" wordt uitgedrukt in de tweede Surah van de Heilige Quraan vers 177:

«Het is geen rechtschapenheid om je gezicht naar het Oosten of Westen te wenden, maar het is rechtschapenheid om in Allah te geloven, in de Laatste Dag, de Engelen, de Boeken en de Profeten en van bezittingen weg te geven uit liefde voor Hem, aan nabestaanden, aan de wezen en de behoeftigen, de reizigers en de bedelaar en voor de bevrijding van gevangenen, het Gebed te onderhouden en de armenbelasting te betalen. En zij die hun belofte houden wanneer zij die gegeven hebben en de volhardenden in tegenspoed en tijden van strijd dit zijn degenen die zich voor het kwaad hoeden (muttaqin).»

 

Geen wonder dat dit woord met al zijn betekenissen door Allah (S.W.T.) is gekozen als het criterium voor de groot­heid van de mensen: «Inna akra-makum 'indal-Laahi at-qaakum.».

«Voorwaar, de voortreffelijkste bij Allah is hij die een grotere "taqwa»  heeft."  [H.Q. 49 : 13]

"Zo maakt Allah Zijn tekenen duidelijk aan de mensen, opdat zij zelfbeheersing ("taqwa") mogen leren."   [H.Q. 2 : 187]

 

Vergeving

 

Voor de mensen die gedurende de Heilige maand Ramadaan alleen vasten voor Allah (S.W.T.) en hopen op vergeving, heeft de Boodschapper van Allah (v.z.m.h.) vergeving beloofd:

"Wie vast gedurende de maand Ramadaan en bidt gedurende de nacht omwille van zijn geloof in Allah en voor Allah (S.W.T.) alleen, van hem zullen zijn voorafgaande zonden worden vergeven."

 

«Qul-yaa ‘ibaadil-ladziena asrafuu ‘alaaaa anfusi-him, laa taqna-tuu min-rrahmatil-Laah(i);»

"Zeg: O, Mijn dienaren die zich te buiten zijn gegaan (in overtreding tegen hun eigen ziel) wanhoopt niet aan de Barmhartigheid van Allah."

[H. Quraan 39 :53]

 

Dit betekent niet dat slechts door elk jaar één maand te vasten alle zonden worden vergeven en dat men dan de rest van het jaar niet zou hoeven te bidden. Voor vergeving van grote fouten is inkeer nodig, berouw en het vaste voornemen nooit meer dezelfde fouten te maken.

Een oprec­ht Muslim zal zich zeer ongelukkig voelen over de grote fouten die hij ge­maakt heeft en zich vast voornemen ze niet meer te doen. Vooral tijdens de gezegende maand Ramadaan zal hij tot inkeer komen en zo zullen, als Allah ta'Ala (de Verhevene) het wil, deze zonden vergeven worden.

 

«Innal-Laaha y‘a firudz-dzunuuba djamie‘a(an) Innahuu huwal ghafuurur Rahiem.»

"Waarlijk Allah vergeeft alle zonden voorzeker, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Genadige." (na volkomen oprecht berouw en een veranderde levenshouding)

[H.Q. 39: 53]

 

 

De Profeet Muhammad, vrede en zegeningen van Allah zij met hem, heeft gezegd: “De maand Ramadaan is tot u gekomen. Het is een maand vol zegeningen. Allah (S.W.T.) heeft u het vasten voorgeschreven. De poorten van de Hemel (Paradijs) zullen in deze periode geopend zijn, de poorten van de Hel gesloten, de voornaamste van de Satans geketend."  [Hadieth uit Misjkaat]

 

De vroegere volkeren

 

In het vers: "O gelovigen, vasten is u voorgeschreven zoals het is voorgeschreven aan hen voor u..." wordt duidelijk dat vasten ook geboden was voor volkeren die vóór de Openbaring van de Heilige Quraan leefden. Men kan allerlei vormen van vasten terugvinden in het Oude (Tawrat) en Nieuwe  Testament (Indjil).

 

“En hij (Mozes) was daar bij de Here veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet..."  [Exodus 24]

 

Dat was het vasten van Mozes, vóór hij de openbaring ontving.

En Jezus {a.s.} vastte in de woestijn voordat hij verzocht werd door de duivel: “En nadat hij (Jezus) veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger."  [Lucas 4]

 

En Jezus {a.s.} zei tegen zijn discipelen:

["Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten."]  [Matthéus 17]

 

Zowel in de hoogste als de laagste beschavingen komen voorschriften om te vasten voor. De woorden "zoals het is voorgeschreven aan hen vóór u" betekent niet dat vroegere volkeren dezelfde vorm of inhoud aan hun vasten gaven; de Islam heeft het vasten vergeestelijk en verdiept, en het verrijkt met een aantal regels en beperkingen van grote betekenis.

 

Vasten beschermt tegen zonden

 

De Profeet Muhammad (v.z.m.h.) heeft over het vasten gezegd: “Vasten beschermt de Muslims tegen zonden. Een Muslim vecht niet, scheldt niet en doet anderen geen pijn. En wanneer iemand met hem wil vechten of hem uitscheldt, moet hij tot driemaal toe zeggen: “Ik vast”.”

 

Salman al-Farisie (Allah's welbehagen zij met hem) zei: “Op de laatste dag van de maand Sj‘abaan wendde de Boodschapper van Allah (v.z.m.h.) zich tot ons en zei: “O mensen, er bereikt jullie nu een grote maand, een meest gezegende maand, waarin een nacht verborgen is, die waardevoller is dan duizend maanden. Het is een maand waarin Allah (S.W.T.) het voor jullie verplicht gesteld heeft de dagen vastend door te brengen. En het is vrijwillig om het nachtgebed (Taraawieh) te verrichten.”

 

Beloning

 

“Iedereen die zich voorneemt dichter bij Allah (S.W.T.) te willen komen door een willekeurige goede handeling te verrichten, zal beloond worden alsof hij een voorgeschreven (verplichte) daad van aanbidding heeft verricht. En een ieder die een voorgeschreven handeling verricht zal 70 maal de zegeningen hiervan ontvangen.

Dit is waarlijk de maand van geduld en de beloning voor werkelijk geduld is het Paradijs. Het is de maand van sympathie voor je medemens. Het is de maand waarin de voorzieningen (rizq) voor de ware gelovigen toenemen. Van een ieder die een andere vastende voedsel geeft om het vasten (na zonsondergang) te verbreken, zullen de zonden worden vergeven en hij zal worden gevrijwaard van het vuur. Hij zal dezelfde zegeningen krijgen als degene die vast, zonder dat diens zegeningen ook maar iets verminderen.” Hierop zeiden wij: “O Boodschapper van Allah {s.a.w.s.}, wij hebben niet allemaal de mogelijkheid om een vastende na zonsondergang te voeden.”

De Boodschapper van Allah {s.a.w.s.} antwoordde: “Allah (S.W.T.) geeft hetzelfde aan hem die aan een vastende alleen maar een dadel, een slok water of wat melk geeft.”

 

“Ramadaan is een maand waarvan het begin Allah's Barmhartigheid brengt, het middelste gedeelte Zijn Vergiffenis, en het laatste deel Bevrijding van het vuur van de Hel.”

“En in deze maand moet je vier dingen zoveel mogelijk blijven doen; twee ervan om je Rabb te behagen, terwijl je buiten de andere twee niet kunt.

De twee dingen die je Rabb zullen behagen zijn: veelvuldig de "kalimah - Tayyibat" - (laa ilaaha illal-Laahu Muhammadur-Rasuulul-Laah)  lezen en veel om vergiffenis vragen, - "as-tagh-fi-rul-Laah" lezen.

De twee waar je niet buiten kunt zijn: dat je Allah (S.W.T.) smeekt toegelaten te worden tot het Paradijs en dat je je toevlucht tot Hem (S.W.T.) zoekt tegen het kwaad van de duivel."

 

Van de Bron genaamd Hawzu Rasuul

 

“En wie een vastende drinken geeft, (om het vasten te verbreken) hem zal Allah (S.W.T.) laten drinken van mijn (de Profeet) Bron, "Hawzu Rasul"1), een drank waarna hij nooit meer dorst zal hebben totdat hij het Paradijs binnentreedt."

____________________________

1) Hawzu Rasuul is een Bron (al Kawther) in het Paradijs waarvan alle gezegenden zullen drinken op de Laatste Dag.

 

Het Paradijs Poort Ar~Rayyaan

Van Sahl: De Profeet {s.a.w.s.} heeft gezegd: “Het Paradijs heeft een poort die ar~Rayyaan (verfrissing) genoemd wordt, en door deze poort gaan op de Dag der Opstanding alleen mensen binnen die gevast hebben, en niemand anders. Er zal gevraagd worden: Waar zijn degenen die gevast hebben? En dan zullen zij opstaan en niemand anders zal door deze Poort het Paradijs mogen binnengaan. En als ze zijn ingegaan wordt hij gesloten en gaat er niemand meer door naar binnen.” [ Hadieth Bukhari en Muslim]

 

Vasten met een ander doel dan geestelijke vooruitgang is geen werkelijke vasten

 

Vasten is in de overleveringen van de Boodschapper Muhammad, vrede en zegeningen van Allah zij met hem, omschreven als "een schild" dat de vastende tegen het kwaad behoedt. Een Muslim neemt deel aan de vele verschillende activiteiten tijdens deze Heilige maand, alleen met de bedoeling om de Goddelijke eigenschappen werkzaam te laten zijn in hemzelf. En door zijn handelingen zo te besturen dat hij naar het doel waarvoor hij is geschapen vordert: namelijk Hem (Allah, S.W.T.) te aanbidden en te verheerlijken.

 

Eigenlijk is men alleen gedurende de Ramadaan werkelijk in staat zichzelf te ontwikkelen in overeenstemming met Allah's wil en te leren hoe zijn hele leven in alle details in een complete Ibadah  (aanbidding) veranderd kan worden.

Zo wordt men in staat gesteld om graadsgewijs die positie te bereiken waarin men met de woorden van de Heilige Quraan kan zeggen: «Inna salaatie wa nusukie wa mah-yaaya wa mamaatie lil-Laahi Rabbil ‘aalamien(a). Laa sjarie-kalahuu wa-bi-dzaalika umirtu wa anaa minal muslimien(a).»

“Voorwaar, mijn Salaat en mijn aanbidding, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, de Rabb der werelden. Hij heeft geen deelgenoten, en dat is mij bevolen. En ik behoor tot de Muslims.”  [H.Q. 6 : 162-163]

 

Zoals al is uiteengezet, heeft het vasten voor de Muslims niet de betekenis van een boete voor zonden of zoenoffer. Het vasten is geen ascetische praktijk noch is het de bedoeling het lichaam te pijnigen.

Het is het sublimeren van de passie en handelingen waarbij de ziel nader tot Allah komt en het is niet slechts de onthouding van voedsel en drank, zoals de woorden van de Boodschapper (v.z.m.h.) het duidelijk verklaren:

“Allah (S.W.T.) is niet geïnteresseerd in de onthouding van voedsel en drank van diegenen die zich niet onthouden van nutteloos gepraat, roddel en het bedrijven van kwaad.”

 

[Hadieth uit Misjkaat]

 

“Allah behoeft het vasten van iemand niet die zich niet onthouden van nutteloos gepraat of (iemand) die handelt overeenkomstig zijn valse spraak.”

[groep m.u.z. van Muslim]

 

“Vele vastenden verdienen met hun vasten niets behalve honger en dorst.”

 

Het is misschien op z'n plaats om hier uiteen te zetten dat vasten met een andere doel dan het leren van "Taqwa", geen vasten kan zijn.

 

a. Ramadaan, een Heilige maand en de relatie met de Heilige Quraan

 

In deze maand is de Heilige Quraan geopenbaard. Allah, de Verhevene, heeft deze maand gekozen vanwege haar gezegende Openbaringen. De Heilige Quraan is niet zo maar een Boek. Het is een Boek vol met oprechte leiding, heldere tekenen en een duidelijk onderscheid tussen waarheid en leugen. Deze maand is luxueus gestoffeerd met spiritualiteit van de Heilige Quraan.

 

Abu Hurayrah (Allah's welbehagen zij met hem) heeft gezegd, dat hij de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) hoorde zeggen: “Als een groep Muslims zich in één van Allah's huizen verzamelen en Allah's Boek (de Heilige Quraan) lezen en er onder elkaar een les van maken door te herhalen wat de vorige gelezen heeft, dan zal er innerlijke vrede op hen dalen, zij zullen omringd worden door Goddelijke Genade. Engelen zullen hen omringen en Allah (Rabbil ‘Aalamien) zal hen herdenken onder degenen (de Engelen) die bij Hem zijn.”

 

De Boodschapper van Allah (v.z.m.h.) zei tegen Ibn Mas‘uud (r.a.a.): “Lees wat Quraan voor Mij.” Hij antwoordde: “O Boodschapper van Allah {s.a.w.s.}, moet ik Quraan lezen, terwijl de Quraan aan u geopenbaard is?” De Boodschapper zei: “Ik hou er erg veel van het luisteren naar de Heilige Quraan als hij door iemand anders dan mijzelf wordt gelezen!” Ibn Mas‘uud zei: “Daarna begon ik Surah an-Nisaa (4) te lezen. Na verloop van tijd kwam ik bij de regel:«Wanneer Wij van elk volk een getuige zullen oproepen en daarna u als getuige zullen roepen (O, Muhammad!), wat zal er dan van hen (van de huichelaars en de heidenen) terecht komen?»

Toen zei de Boodschapper van Allah, sallal-Laahu ‘alayhi wa sallam: “Nu is het wel genoeg.” Ik keerde mij om en keek naar hem. Wat zag ik? Uit zijn beide ogen stroomden tranen!”

 

-    Islamitische Tijdrekening

 

Hij is Degene Die de zon heeft gemaakt tot een (stralend) schijnsel en de maan tot een licht en Hij bepaalde haar standen opdat jullie de jaartelling zouden kennen en de (tijds-) berekening. Allah heeft dat slechts in Waarheid geschapen. Hij zet de Tekenen aan een volk dat weet.»  [H.Q. 10: 5]

 

De Islam gebruikt een maankalender, waarbij het begin van een nieuwe maand samenvalt met het verschijnen van de nieuwe maan, die in principe met het blote oog moet zijn waargenomen. De cyclus van nieuwe tot nieuwe maan duurt 29 of 30 dagen. De Islamitische tijdrekening rekent 12 van deze maanmaanden als één jaar. Zo'n maanjaar heeft ongeveer 354 dagen. Dit in tegenstelling tot de Christelijke jaartelling (zonnejaar), die ongeveer 365 dagen telt. Het is dus 10 of 11 dagen korter, en in verhouding met de vaststaande zomer en wintermaanden in het zonnejaar, maken de Islamitische maanden een "tijdreis" door het jaar, door steeds 10 of 11 dagen op te schuiven. Dit heeft een speciale betekenis. Daar de Heilige Quraan een vastenmaand, de Ramadaan, heeft ingesteld, maakt deze maand dus gedurende 36 jaar een reis door alle seizoenen.

- Maanden van het jaar:

 

1. Muharram                            

2. Safar                          

3. Rabih al-Awwal I        

4. Rabih al-Thanie II      

                                      5. Djumada  al-Awwal I            

                                      6. Djumada  al-Thanie II

                                      7. Radjab 

                                      8. Sja'baan         

                                      9. Ramadaan 

                                    10. Sjawwaal

                                    11. Dzul-Qa'dah

                                    12. Dzul-Hidj-djah

 

- Dagen van de week:

 

1.       Yawm al-Ahad                (Zondag)

2.       Yawm al-Ith-nayn           (maandag)

3.       Yawm al-Thala-thaa      (Dinsdag)

4.       Yawm al-Arba'a              (Woensdag)

5.       Yawm al-Khamays        (Donderdag)

6.       Yawm al-Djum'ah          (Vrijdag)

         7.       Yawm al-Sabt                 (Zaterdag)

 

- De nieuwe maan?

 

Vasten is als het gebed; en geen gebed is acceptabel voordat de juiste tijd is aangebroken, en minder acceptabel nadat de tijd verstreken is. Daarom wordt er veel  belang gehecht aan het zien van de eerste maansikkel van de maan-maand Ramadaan. De Boodschapper van Allah (s.a.w.s.) zei:

“Tel de dagen van Sja‘baan als voorbereiding voor Ramadaan.”En hij verbood de mensen één of twee dagen voorafgaand aan en aansluitend op Ramadaan te vasten, tenzij het een gewoonte was die ze al lange tijd hadden.

Ook zei hij {s.a.w.s.}: “Begin te vasten na het zien van de nieuwe maan en verbreekt het vasten na het zien van de maan. Als de nieuwe maan niet te zien is op de 29ste dag van Sja‘baan, voltooit de maand Sja‘baan dan tot 30 dagen.”   [Hadieth Bukhari]

 

“en wie van u de nieuwe maan van de Ramadaan ziet, zal beginnen te vasten”

 

Eén betrouwbare getuige is voldoende om vast te stellen dat de Ramadaan is begonnen. Om het eind van Ramadaan vast te stellen, zijn twee betrouwbare getuigen nodig. Met betrouwbare getuigen wordt bedoeld dat het een Muslim moet zijn, die regelmatig in de rijen van Muslims in de Moskee gezien wordt, die niet bekend staat als leugenaar en die geen meineed heeft gepleegd. Als er geen religieus  leider of instituut is, dan moeten de Muslims zelf een regeling treffen voor het zien van de maan en de bekendmaking hiervan.

 

Uitspraken van de geliefde Profeet

(Sallal-Laahu ‘alayhi wa sallam)

 

- Van Abu Hurayrah: De Profeet {s.a.w.s.} heeft gezegd: “Allah, (Subhana wa ta‘Ala) zegt (in een Hadieth Al-Qudsi): “Alle daden (of werken) van de zonen van Adam (de mensenkind) is voor hemzelf, behalve het vasten! Dat is zonder twijfel voor Mij, en Ik zal hem belonen.”

- Vasten is een schild. Als iemand aan het vasten is dan moet hij geen smerige taal uitslaan en niet schreeuwen.

 

- En als iemand hem uitscheldt of ruzie zoekt dan moet hij zeggen: “Ik vast!”

 

- Bij Hem in wiens Hand Muhammad ziel is: De mondgeur van een vastende is op de Dag der Opstanding heerlijker/zoeter voor Allah (S.W.T.) dan de geur van muskus.

 

- Voor de vastende zijn er twee momenten van blijdschap: (1) als hij het vasten verbreekt is hij blij dat hij het vasten breekt, (2) en als hij zijn Schepper ont­moet is hij blij dat hij gevast heeft.

[Bukhari en Muslim]

 

- Als mijn volgelingen zich zouden realiseren wat Ramadaan werkelijk betekent, dan zouden zij wensen dat het het hele jaar door Ramadaan was.

 

- Het vasten is een schild tegen het vuur en de zonden.

 

b. Relatie Ramadaan en de Heilige Quraan

 

Ramadaan is een periode van aanbidding, zelfverloochening en discipline, menslievendheid, gezondheid en feestelijkheid. Leven zonder voedsel, genot, drinken of roken vanaf een periode vóór de ochtendschemering tot net na zonsondergang, is kenmerkend voor deze maand waarin de Openbaring van de Heilige Qura­an is gestart, via de laatste, de zegel der Profeten Muhammad Mustafah, moge Allah hem vrede en zegeningen schenken.­

 

De Heilige Quraan, een eeuwige en universele boodschap van waarheid, wijsheid en geloof is een complete en perfecte levenscode, begrijpelijk en ongeschonden; bedoeld als leiding voor hen die het bestaan van Allah de ALMACHTIGE SCHEPPER erkennen. Allah (S.W.T.) leert de mens hoè gemeenschappelijk te leven, wijst ons op geduld en de levenshouding die van ons verwacht wordt, omdat we verantwoordelijk zijn tegenover onszelf, ons gezin en de hele omgeving (dus ook planten en dieren).

Veel groepen kunnen niet verder denken dan hun land, hun cultuur, hun volk, hun huidskleur en hun ras, maar de Islam leert ons dat we als gelovigen (mú-minien) verplicht zijn ons in te zetten voor het welzijn van de gehele mensheid.

Ramadaan betekent in wezen een praktische demonstratie van zelfbeheersing, opoffering en sociaal gevoel, met één doel - Allah’s welbehagen.

 

De Heilige Quraan beschrijft de gelovigen als 'het beste volk, voortgebracht voor het welzijn van de mensheid'.  [H.Q. 3 : 110]

 

Er wordt hierbij geen landsgrens, volk of ras genoemd, maar als enig kenmerk geloof (Imaan) in de Almachtige Schepper van het Universum.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de Ramadaan nieuwe waarden schenkt aan het maatschappelijke en privé-leven. Tijdens deze maand worden we eraan herinnerd dat de aarde een gedekte tafel is waarop Allah’s gunsten groeien, dat we dankbaar moeten zijn voor het eenvoudigste voedsel zoals rijst en brood en dat er armen zijn die niet te eten hebben, terwijl wij als vanzelfsprekend ons dagelijks met overtollige lekkernijen volproppen.

 

 

“Een mens heeft geen vat gevuld dat erger is dan een buik. Voor de zoon van Adam (d.w.z de mensheid) is het voldoende een mondvol te eten, zodat hij zijn rug recht kan houden, maar als hij niet anders kan, moet hij 1/3 vullen met voedsel, 1/3 met vocht (b.v. water) en 1/3 leeg laten om nog adem te kunnen halen.”

[Hadieth: Tirmidzi en Ibn Maadjah]                                                          [Hadieth: Tirmidzi en Ibn Maadjah]

 

 

Vasten wordt gedurende deze maand een les voor verdraagzaamheid en geduld. Daar de Muslims behalve hun mond en maag, ook proberen hun andere zintuigen te laten vasten door geen kwaad te spreken, geen slecht taal te gebruiken etc., is het vasten een geestelijke en materieel dieet, dat tot geestelijke en lichamelijke gezondheid kan leiden.

De Profeet {s.a.w.s.} heeft hierover gezegd dat men zijn vasten niet ongeldig moet maken door leugens, meineed, geroddel, hartstochtelijke blikken of door laster. Door deze vorm van vasten leert rijk en arm, de machtige heerser en de nederige onderdaan, dat iedereen afhankelijk is van één Almachtige Schepper.

 

Vrijstelling van vasten

 

De volgende personen zijn vrijgesteld van vasten in de maand Ramadaan:

1. Zieken die nog herstellen kunnen hun vasten uitstellen totdat zij beter zijn en kunnen dan dag voor dag inhalen.

 

2. Reizigers hoeven niet te vasten, maar als zij geen ontberingen ondervinden tijdens het reizen, mogen zij wel vasten of zo niet, het aantal dagen dat men onderweg is en niet gevast heeft inhalen.

(a) Van ‘Aa-isjah {r.a.a.} de vrouw van de Profeet: Hamzah ibn Amr al~Aslami, die dikwijls vastte, vroeg de Profeet {s.a.w.s.}: “Moet ik op reis ook vasten?” De Profeet {s.a.w.s.} antwoordde: “Als je wilt moet je vasten en als je niet wilt doe je het niet.”  [Bukhari en Muslim]

 

(b) Van Djaabir ibn ‘Abdullah: Toen de Profeet {s.a.w.s.} eens op reis was zag hij een menigte mensen om een man heen staan, die ze in de schaduw hadden neergelegd. De Profeet {s.a.w.s.} vroeg: “Wat is er aan de hand?” Ze antwoordden: “Deze man vast.” De Profeet {s.a.w.s.} zei: “Op reis vasten heeft niets met vroomheid te maken.”  [Bukhari en Muslim]

 

3. Vrouwen kunnen gedurende hun zwangerschap vasten als hun gezondheid of die van de baby niet in gevaar komt. Zij mogen het vasten verbreken maar moeten later die dagen inhalen. Dit geld ook voor de periode dat zij de borst geven.

4. Tijdens de menstruatie en gedurende de periode na een geboorte, gewoonlijk tot veertig dagen erna, is vasten voor vrouwen niet toegestaan. Ook deze dagen moeten later ingehaald worden.

5. Oudere mensen die er fysiek niet toe in staat zijn hoeven niet te vasten. Elke dag dat zij niet vasten moeten zij een arme voeden met voedsel van dezelfde kwaliteit als zij zelf gebruiken.

6. Mensen die niet over hun verstandelijke vermogens beschikken hoeven niet te vasten.

 

Nietig worden van het vasten

 

“Als iemand vergeet (onbewust) dat hij vast en dus toch eet en drinkt, moet hij zijn vasten (van die dag) voltooien, want het is Allah die hem gevoed heeft en liet drinken.”  [Hadieth uit Misjkaat]

 

Anders is het wanneer iemand bewust één van de handelingen verricht die het vasten verbreken, zoals: eten, drinken, roken, en geslachtsgemeenschap. Maar ook het innemen van medicijnen die op andere momenten ingenomen kunnen worden en braken, verminderen het vasten van die dag zodanig in waarde dat het ingehaald moet worden. Uit de onderstaande overlevering blijkt dat iemand die tijdens de vastenmaand bewust één van bovengenoemde dingen doet, ook nog extra moet vasten om het goed te maken.

Ook blijkt eruit hoe soepel de Profeet {s.a.w.s.} was in het zoeken naar oplossingen, en dat hij mensen niet boven hun vermogen wilde belasten.

 

“Een man kwam in verwarring bij de Profeet {s.a.w.s.} en zei: “O Boodschapper van Allah! Ik ben verloren! “De Profeet vroeg hem wat er gebeurd was en hij antwoordde dat hij omgang met zijn vrouw had gehad tijdens het vasten. De Profeet {s.a.w.s.} vroeg hem of hij (1.) een slaaf kon bevrijden, maar hij antwoordde daartoe niet in staat te zijn. De Profeet vroeg of hij (2.) in plaats van deze dag twee maanden kon vasten om zijn vergissing goed te maken, maar de man zei dat hij dat nooit zou volhouden. De Profeet {s.a.w.s.} vroeg hem of hij (3.) in plaats daarvan zestig armen kon voeden en toen hij weer antwoordde daartoe niet in staat te zijn, vroeg de Profeet hem te gaan zitten. Daarna wachtte de Profeet een tijdje en ondertussen werd er een "araq" met dadels bij de Profeet gebracht. (Een "araq" is het grootste type mand.) De Profeet vroeg: “Waar is die man die ik ondervroeg?” En de man zei: “Hier ben ik”, waarop de Profeet op de mand wees en zei: (4.) “Neem dit en deel het uit aan de armen als barmhartigheid.” De man antwoordde: “O Boodschapper van Allah {s.a.w.s.}, moet ik het aan mensen geven die armer zijn dan ik, ik zweer bij Allah dat er geen armer familie is dan de mijne, tussen de twee lava-vlakten van Madinah.” Toen lachte de Profeet zo dat al zijn tanden zichtbaar werden en zei: “Geef het als voedsel aan je familie.”

 

«Het is u toegestaan gedurende de nacht van het vasten uw vrouwen te naderen. Zij zijn uw gewaad en u bent hun gewaad.... Hebt dus nu gemeenschap met haar en betracht datgene wat Allah voor u heeft bepaald, en eet en drink totdat de witte draad duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad. Maak dan uw vasten compleet tot zonsondergang. En gaat niet tot haar in, wanneer u zich terugtrekt in de Moskeeën (voor de I'tikaaf, retraite). Dit zijn de grenzen van Allah; nadert ze niet te dicht. Zo maakt Allah Zijn tekenen duidelijk aan de mensen, opdat zij zelfbeheersing (taqwa) mogen leren.»

[H.Q. 2 : 187]

 

Laylat ul-Qadr

Eens, toen de maand Ramadaan aangebroken was, zei de Boodschapper van Allah {s.a.w.s.}: “Er is voor jullie een maand aangebroken, waarin zich een nacht bevindt die beter is dan duizend maanden. Het is de "Laylat ul-Qadr" (nacht van de Goddelijke Maat of het Raadsbesluit). Wie zich onthoudt van zijn zegeningen, wordt zeker van bijna al het goede onthouden. En niemand wordt onthouden van het goede, behalve degene die werkelijk het geluk niet heeft.”

 

Qadr betekent het bepalen van een tijdslimiet of het nemen van een beslissing. In de betekenis van de Heilige Quraan moeten wij het aldus verstaan dat de Almachtige Schepper in de Nacht van de Qadr, de tijdslimiet de graad en de maat van alles in de Schepping bepaalt. Qadr betekent ook glorie en uitmuntendheid. Met andere woorden, Laylat ul-Qadr is in de ogen van Allah een Nacht van Glorie.

 

“Zoek de Laylat ul-Qadr, in de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadaan.”zei de heilige Profeet {s.a.w.s.}.  [Hadieth Bukhari]

 

Als zodanig komen in aanmerking de nachten van 21, 23, 25, 27, 29, van de Heilige maand.

Maar de meeste der metgezellen en religieuze geleerden zijn ervan overtuigd dat de 27ste nacht van de Ramadaan de Grootste Nacht is.

 

Abu Hurayrah {r.a.a.} vertelde dat de Boodschapper van Allah {s.a.w.s.} zei: “Van degene die in gebed staat in de Grootste Nacht met oprecht geloof en met oprechte hoop op het krijgen van vergiffenis, worden de eerder begane zonden vergeven.”

Met oprechte hoop op het krijgen van vergiffenis betekent dat men volledig overtuigd moet zijn van de belofte dat goede daden zullen worden beloond, als ware je voor Allah (S.W.T.) staat in uiterste onderdanigheid en oprechtheid. Men moet niet denken dat deze vorm van 'ibadah' een last is, noch moet er twijfel zijn over de aanvaarding ervan.

 

De Nacht van de Goddelijke Maat, het is een zich onderscheidende Nacht, omdat daarin de Openbaring van de Heilige Quraan een aanvang nam en dat is voor de mensheid inderdaad de grootst denkbare zegen.

 

De Heilige Quraan is per etmaal het meest gelezen Boek. Gedurende de maand Ramadaan wordt extra veel aandacht aan de Heilige Quraan geschonken, vooral in de Laylat ul-Qadr nacht.

De Heilige Quraan beschrijft dat die Nacht gezegender en spiritueler is dan duizend maanden. Gelukkig is hij of zij die deze Nacht in aanbidding doorbrengt, want elke daad van aanbidding in zo'n Nacht telt voor ruim 83 jaar meer dan gebeden gedurende andere dagen en nachten.

In de Surah "Al-Qadr" (79) wordt deze Nacht beschreven:

«Waarlijk Wij hebben hem (de Heilige Quraan) in de nacht van de Goddelijke maat geopenbaard.»

 

In deze Nacht werd de Heilige Quraan neergezonden van de Lawhul-mahfuuz, de beschermde tafel, naar de hemelen vlak boven de aarde. Lawhul-mahfuuz is alles dat door Allah bepaald en geschapen is bewaard wordt.

«Het is zelfs een glorierijke Quraan. In de Lawhin-mahfuuz.»   [H.Q. 85: 21-22 zie ook 13:39]

 

Het feit dat de Openbaring van de Heilige Quraan in deze Nacht is begonnen, is reden genoeg om zijn Grootheid te begrijpen.

 

«En wat zal u doen begrijpen wat de "Grootste nacht is?»

Hier wordt gevraagd: beseffen jullie wel de Grootheid en het belang van deze Nacht? Hebben jullie enige kennis van de gunsten en de gaven die deze Nacht bevat? We hebben inderdaad nauwelijks begrip van tijd. Het is bekend dat mensen nachten voor winkels gaan liggen om tijdens de uitverkoop een bepaald artikel voor een minimum prijs te krijgen. Alleen op die eerste dag kan hij het voor die prijs krijgen. Datgene wat wij zouden kunnen krijgen in de Nacht van de "Qadr" is veel meer dan materieel voordeel, maar bij ons ontbreekt het besef van de waarde van tijd.

 

Iedereen begrijpt het verschil in waarde als een mooie computer met monitor van €500,= voor €150= wordt aangeboden, maar om het verschil tussen een willekeurige nacht en de nacht van de Goddelijke maat te begrijpen zijn er subtielere organen nodig, die elk mens wel heeft maar jammer genoeg vaak ongebruikt zijn graf in draagt.

 

«De Grootste nacht is beter dan duizend maanden.»

De werkelijke betekenis hiervan zoals eerder vermeld is dat de resultaten van iemand die deze Nacht in "ibadah" doorbrengt, net zo veel of meer zijn dan dezelfde gebeden en meditatie gedurende 1000 maanden (ruim 83 jaar = meer dan een leven v.d. gemiddelde mens) kunnen opleveren aan spirituele waarde. Met 1000 maanden wordt een tijdloze tijd bedoeld.

 

«Daarin dalen Engelen en de geest (ar-Ruh) neder, met Allah's toestemming, voor iedere (met Goddelijke maat bepaalde) zaak.»

Met de Geest (ar-Ruh) wordt hier de Engel Djibraa‘iel bedoeld.

 

De Profeet {s.a.w.s.} heeft gezegd:

“Wanneer de gezegende Nacht verschijnt, daalt de Engel Gabriël vergezeld van talloze andere Engelen neer op aarde en zij smeken Allah (S.W.T.) om vergiffenis te schenken aan diegene die zij aantreffen in het innig gedenken van Allah (S.W.T.), hetzij staande hetzij in een ter neergebogen houding." [Hadieth Bayhaqi]

 

Pas nu begrijpen we enigszins waarom die ene Nacht beter is dan duizend maanden. Eén moment van verlichting in Allah’s Licht is immers beter dan jaren van dierlijk leven; eten, drinken, slapen en voortplanten zonder dat Licht.

 

«Vol vrede is hij (de Grootste nacht) tot aan de opkomst van de dageraad.»

Deze Nacht bevat de werkelijke betekenis van vrede. Gedurende die uren brengen de Engelen Salaam (vrede) aan de gelovigen die hun Schepper aanbidden. Wanneer de ene groep opstijgt komt de andere groep neer met dezelfde Salaam. En zo gaat het door. Het is een Nacht van volledige veiligheid tegen het kwaad, tot de dageraad. Als de Nacht van spirituele duisternis uit de ziel van de mens wordt gewist, dan komt daar een wonderbaarlijk gevoel van vrede en veiligheid voor in de plaats. Dit blijft duren tot het levensboek wordt gesloten en de glorieuze dageraad van het Hiernamaals aan onze horizon daagt.

 

 ‘Aa-isjah (r.a.a.) vroeg aan de Profeet (s.a.w.s.): “O Boodschapper van Allah (s.a.w.s.) wat moet ik zeggen in mijn smeekbede als ik mij in de Grootste Nacht bevindt?” De Profeet (s.a.w.s.)­ antwoordde:  Zeg:“Al-Laahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa' fu 'annie.”

"O Allah, U bent de Enige Die vergeving schenkt, en houdt van vergeven, dus vergeef mij."

 

De tijd van het vasten

 

De vastendagen van Ramadaan beginnen voor de eerste ochtendschemering en eindigen na de zonsondergang. De juiste tijden vindt men in een gebedstijdentabel, verkrijgbaar bij alle Moskeeën, Islamitische Verenigingen of Stichtingen.

 

«En eet en drink totdat de witte draad duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad. Maak dan uw vasten compleet tot zonsondergang.»[H.Q. 2 : 18]

 

 

‘s Nachts staat men op met de Niyyah (Intentie) de volgende dag te vasten. Men kan deze Intentie in het hart vormen of uitspreken:

"Al-Laahumma, bi-sawmi ghadin nawaytu min sjahri Ramadaan."

"O Allah, ik neem mij voor de komende dag van Ramadaan te vasten.”

 

Daarna gebruikt men de Zuhur (ochtendmaal) zo kort mogelijk voor de dageraad aanbreekt. De Bood­schapper {s.a.w.s.} heeft gezegd: “Neem uw maaltijd even voor de dageraad, want het is een zegen om op die tijd te eten.”

[Hadieth uit Misjkaat]

 

Iftaar (verbreken van het vasten)

 

Het is door de Profeet {s.a.w.s.} sterk aanbevolen het vasten zo snel mogelijk na zonsondergang te verbreken.

De Profeet {s.a.w.s.} zei: “Allah (S.W.T.) zegt: “De beste onder Mijn mensen is hij die zich haast om het vasten na zonsondergang te verbreken.”

[Hadieth Tirmidzi]

 

Het is naar het levende voorbeeld van de Profeet {s.a.w.s.}: het vasten met een dadel of met water te verbreken. De reden is dat dadels en water het makkelijkst verkrijgbaar waren voor de eerste Muslims. Water is sterk aanbevolen als "reine vloeistof, (sjarbat)".

 

Du'a (smeekgebed)

 

Vlak voor men het vasten verbreekt, spreekt men een kort Du'a uit:

"Al-Laahumma innie laka sumtu, wa bika aamantu wa 'alayka tawakkaltu wa 'alaa riz-qika aftar-tu, fataqabbal minnie."  Amien.

"O Allah! Voor U heb ik gevast en standvastig geloof ik in U, en op U berust mijn vertrouwen en verbreek ik het vasten met het voedsel dat van U komt, (O, Allah!) accepteer mijn vasten."

 

Het verrichten van een smeekgebed vlak voor het verbreken van het vasten is erg belangrijk. Abu Hurayrah (r.a.a.) vertelde dat de Profeet {s.a.w.s.} zei: “Er zijn drie mensen, wiens smeekgebeden niet worden geweigerd: de vastende totdat hij zijn vasten verbreekt, de oprechte leider en de onderdrukte; van hen heft Allah (S.W.T.) de Du'a tot boven de wolken en Hij opent er de deuren van de hemel voor.”

 

Sommige mensen zullen zeggen dat hun Du‘a nog nooit verhoord is.

De Profeet {s.a.w.s.} heeft gezegd dat wanneer een Muslim een smeekgebed verricht zonder dat hij zich heeft afgescheiden van zijn familie (met ruzie) en op voorwaarde dat hij niet om iets slechts vraagt, hij zeker één van de volgende drie dingen zal krijgen:

1.       hij krijgt precies wat hij vraagt;

2.       als hij dat niet krijgt, verwijdert Allah (S.W.T.) een groot probleem (of ramp) van zijn weg in plaats van wat hij vroeg;

3.       de beloning van hetgeen hij heeft gevraagd wordt bewaard tot in het Hiernamaals.

De Profeet {s.a.w.s.} heeft gezegd dat bij de Dag der Opstanding iedereen weer zal worden herinnerd aan elke smeekbede die hij/zij verricht heeft.

Hij zal te zien krijgen hoe zijn bede in de wereld vervuld werd of welke beloning voor hem in het Hiernamaals is klaargelegd. Wanneer hij dit laatste ziet, zal hij wensen dat geen enkel van zijn Du‘a's op aarde verhoord werd, zodat hij de volledige beloning alleen in het Hiernamaals had kunnen ontvangen.

 

Salaatul-Taraawieh

 

Na het verbreken van het vasten wordt het zonsondergang gebed Salaatul-Maghrib verricht, waarna men wat uitgebreider kan eten.

Ongeveer anderhalf tot twee uur later wordt in de Moskeeën het nachtgebed Saalatul-‘Iesjaa verricht waaraan gedurende de maand Ramadaan een speciaal gebed, Salaatul-Taraawieh wordt toegevoegd. Aan dit gebed wordt door heel veel Muslims deelgenomen, meer dan gewoonlijk.

 

Over het algemeen is er tijdens deze maand veel belangstelling voor Islamitische bijeenkomsten. Het dagelijkse leven ondergaat een grote verandering. Er wordt minder gegeten, twee in plaats van drie maaltijden en de etenstijden zijn sterk veranderd.

 

Ook de nachtrust wordt ingekort, door de nachtelijke gebeden en de nachtelijke maaltijd.

Natuurlijk ondergaan door al deze veranderingen ook het gedrag, de stemming en de lichamelijke gesteldheid veranderingen. Allah (S.W.T.) helpt de vastenden met Zijn verborgen Krachten.

 

 

 Uitspraken van de geliefde Profeet {s.a.w.s.}:

 

- Vasten is de helft van alle geduld.

 

- Het zwijgen van de vastende is 'Tasbih' (verheerlijking van Allah S.W.T.), zijn slaap is aanbidding, zijn smeekbeden worden aan­vaard, en de beloning voor zijn goede daden vermenigvuldigd.

 

- Voor elk bezit bestaat er Zakaat (een deel der bezittingen waar de armen recht op hebben), de Zakaat van het lichaam is het vasten.

 

- Tijdens de Iftaar is er een Du‘a dat niet verworpen wordt.

 

 

Eet- en voedselgewoonte gedurende Ramadaan

Zoals de eet-programma’s tijdens de maand Ramadaan veranderen, veranderen ook de maaltijden van samenstelling. Speciale gerechten volgens bepaalde recepten worden klaargemaakt en allerlei soorten zoetigheden worden bereid. Muslims nodigen hun buren, familieleden en behoeftigen uit voor de maaltijd tijdens het verbreken van het vasten (Iftaar).

 

In sommige gebieden verzamelen groepen Muslims voedsel en distribueren dat aan arme en behoeftige mensen.

 

De heilige Profeet {s.a.w.s.} heeft gezegd: “Als iemand een vastende na zonsondergang eten geeft, krijgt hij dezelfde beloning als de vastende, zonder dat diens beloning vermindert.”

 

In vele gebedsruimten, wordt gezamenlijk door de Muslimgemeenschap en allerlei gasten, het vasten verbroken.

Ook de wezen en behoeftigen en de oude van dagen in verpleegtehuizen worden bij deze gezamenlijke maaltijden betrokken.

Tijdens de laatste dagen van Ramadaan kopen de Muslims kleding, presentjes en voedsel voor behoeftige familieleden, zodat ze volledig aan het naderende feest kunnen deelnemen.

 

Sadaqat-ul-Fitr

 

"Fitr" betekent het breken van het vasten, en de "Sadaqat-ul-Fitr" is een gave ter gelegenheid van de eerste dag na Ramadaan dat men niet meer vast.

“Het vasten van de dienaar van Allah blijft hangen (tussen hemel en aarde), tot dat hij de "Fitr" heeft gegeven.”  [Hadieth Bukhari]

 

Het is een menselijke en Islamitische plicht je broeders en zusters in deze dag volledig te laten delen en dat kan het begin zijn van een nog grotere sociale verbondenheid.

 

"Sadaqat-ul-Fitr" werd door de Profeet {s.a.w.s.} een manier van reinigen van de vastende genoemd.

Deze liefdegave moet vóór het feestgebed worden geschonken. De liefdadigheid van "Fitr" is verplicht voor alle gezinsleden en het is nog beter het te schenken vóór men het huis verlaat om naar het feestgebed te gaan.

 

Voor een gezinshoofd, dus ook voor vrouwelijke gezinshoofden van onvolledige gezinnen, die over een huis met inrichting, voldoende kleding en voedsel, etc., beschikken, is het mogelijk namens alle gezinsleden te geven. Ook Muslims die niet gevast hebben, dienen Sadaqat-ul-Fitr te geven.

 

In bepaalde landen wordt het wel in hoeveelheden graan, dadels of rijst gegeven.

Voor het juiste gewicht of prijswaarde van de "Fitr" raadpleegt men zijn of haar geestelijke leider.

Men kan het geven aan Muslims die financieel zwak staan om nieuwe kledingstukken te kopen voor het feest.

Voor "Fitr" komen dezelfde mensen in aanmerking als voor Zakaat.

Door deze gift maakt men alle onvolkomenheden die men tijdens de Ramadaan heeft begaan weer goed. Het is een teken van berouw en een besef van onze onvolmaaktheid.

 

«En geeft weg van datgene waarover Hij u als beheerders heeft aangesteld.»  [H.Q. 57:7]

 

Ied ul-Fitr: De eerste dag na Ramadaan

 

Zoals reeds eerder uitgelegd is het zien van de nieuwe maan het einde van de maand Ramadaan.

De vreugde en het gevoel van saamhorigheid op deze eerste dag na het vasten is uitbundig. Het is naar het voorbeeld van de Profeet {s.a.w.s.} om op de morgen na de laatste vastendag vroeg op te staan, te baden (Ghusl), reukolie (attar) te gebruiken en nieuwe of schone kleren aan te trekken.

 

Als teken dat je niet meer vast, eet je een kleinigheid na zonsopgang voor je naar het feestgebed gaat. Na zonsopkomst wordt het Ied-ul-Fitr gebed (2 rak‘aat Waadjib) in de Moskee verricht.

Wij omhelzen elkaar na het gebed en vragen om de gemaakte fouten te vergeten, en wensen elkaar een gezegende Ied-ul-Fitr toe (Ied Mubarak of Ghayr Mubarak hetzelfde toewensen of “Taqabbal minna wa minka; (Moge Allah,) het van ons aanvaarden en van jullie/jou.”)

 

De Profeet {s.a.w.s.} herhaalde veelal deze Takbier in Zijn Khutbah (Preek) tijdens het feestgebed:

“AL-LAAHU AKBAR AL-LAAHU AKBAR, LAA ILAAHA ILLAL-LAAHU WAL-LAAHU AKBAR, AL-LAAHU AKBAR WA LIL-LAAHIL HAMD­."

"Allah is de Grootste! Allah is de Grootste! Er is geen god dan Allah en Allah is Grootste! Allah is de Grootste! en alle lof is voor Allah."

 

De Profeet {s.a.w.s.} heeft gezegd dat Allah (S.W.T.) op de morgen van de Ied-ul-Fitr als volgt spreekt tot Zijn dienaren:

“O Mijn dienaren, jullie hebben voor Mij gevast en het vasten voor Mij verbroken; sta dan nu op terwijl jullie vergiffenis ontvangen.”

 

Het is goed een andere weg dan zoals je gekomen bent te nemen als je terug naar huis gaat. De Profeet {s.a.w.s.} deed dat ook en hij heeft daar verschillende redenen voor gegeven.

Hij wilde dat ook het feestgebed een uitnodiging tot de Islam zou zijn en dat de Muslims er stralend en geurend van getuigen dat ze een maand gevast hebben.

 

Een andere reden is dat de aarde zal getuigen over het doel waarmee men erop gelopen heeft.

 

Moge Allah de Rabb der Universum ons de kracht geven in deze Heilige maand Ramadaan al vastende en mediterende door te brengen en onze smeekbeden verhoren.

Wij wensen u allen een gelukkig en gezegende Ied-ul-Fitr toe.

 

Soorten vasten

 

Hoewel er in de Islam verschillende soorten vasten bestaan, hebben zij alle hetzelfde regelmatige patroon, verplichtingen, richtlijnen en voedsel- gebruiken. De verschillen liggen in het aantal dagen en of het verplichte, vrijwillige, of aanbevolen extra vasten.

 

1. Verplichte vasten

 

Vasten gedurende de maand Ramadaan is verplicht voor alle Muslims die hun puberteitsjaren zijn gepasseerd, van de eerste dageraad tot na zonsondergang.

 

2.       Vrijwillige vasten

          Vasten in de maand Sjawwaal

 

Nadat men het feest van het verbreken van het vasten, Ied-ul-Fitr, gevierd heeft worden de Muslims aangemoedigd 6 dagen van Sjawwaal, de eerste maand na Ramadaan, te vasten. In de Heilige Quraan staat, "één goede daad staat gelijk aan 10 goede daden (in het Hiernamaals)." De 30 dagen vasten van Ramadaan plus 6 dagen van Sjawwaal maakt 36 dagen waarvan de verdienste in het Hiernamaals vertienvoudigd zal zijn, dus alsof men een heel jaar gevast heeft.

 

-        Vasten in de maand Muharram

 

Het is ook aanbevolen voor Muslims om de tiende dag van Muharram, de eerste maand van de Islamitische kalender, te vasten. Het is bekend dat de Profeet Mozes (a.s.) op die dag de joden van Egypte naar de Sinaï geleid heeft, waardoor ze bevrijd werden van onderdrukking en martelingen. De Profeet Muhammad {s.a.w.s.}heeft daarom de Muslims aangemoedigd ook op die dag te vasten uit dankbaarheid voor Allah (S.W.T.).

 

-        Vasten in de maand Sja'baan

 

De Muslims worden ook aangespoord gedurende deze maand te vasten. De Boodschapper van Allah {s.a.w.s.} vastte veel in deze maand. ‘Aa-isjah (r.a.a.) heeft gezegd: “Ik heb de Profeet {s.a.w.s.} nooit zo veel vrijwillig zien vasten als in de maand Sja'baan. Soms vastte hij een groot deel van Sja'baan, soms gedurende de hele maand.”

Umm-i Salma  heeft gezegd: “Ik heb de Profeet {s.a.w.s.} nooit twee maanden achter elkaar zien vasten, behalve tijdens Sja'baan en Ramadaan.”

Het is vooral aanbevolen de 15de dag van deze maand te vasten, de dag voorafgaande aan de nacht van de "Baraat", de nacht van verzoening en vergiffenis.

 

-        Vasten in Dzul Hidj-djah

 

De 9de dag van de maand van de Bedevaart wordt ook door veel Muslims gevast, als zij niet op pelgrimstocht zijn (zij die op Arafat staan mogen niet vasten). Dit is de dag die vooraf gaat aan het Offerfeest (Ied ul-Ad-ha).

 

-        Aanbevolen extra vasten

 

Verder is het aanbevolen te vasten op de dagen dat de Boodschapper van Allah {s.a.w.s.} gevast heeft. Hij vastte minimaal 3 dagen per maand, vooral op de maandag en donderdag en op de "witte nachten", de nachten dat de maan vol is, de 13de, 14de en 15de nacht van de maanmaand. Eens werd aan de Boodschapper {s.a.w.s.} gerapporteerd over een vrouw die overdag vastte en ‘s nachts bad. Hij liet die vrouw bij zich komen en zei: “Je moet jezelf niet beproeven met meer dan je makkelijk kan volbrengen. Allah (S.W.T.) zal niet moe worden je te belonen, maar jij zult moe worden doordat je te veel van jezelf vergt. Allah (S.W.T.) houdt van datgene waarin wij regelmatig kunnen zijn.”

 

-        Verboden vasten

 

Het is Muslims verboden te vasten op de twee grote feestdagen, ‘Ied ul-Fitr en ‘Ied ul-Ad-ha, het feest van het verbreken der vasten en het Offerfeest. Dit zijn de dagen van geluk en vreugde en dankbaarheid aan Allah (S.W.T.). Het is ook ongewenst dat Muslims het hele jaar door zouden vasten of alleen op vrijdag, behalve als de vrijdag een onderdeel is van 3 dagen donderdag, vrijdag, zaterdag of vrijdag, zaterdag, zondag.

 

Samengesteld door: Ramadan Joemman

Aankomende 3 activiteiten
Activiteiten agenda
Maart 2019
MaDiWoDoVrZaZo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gebedstijden


Cuma hütbesi

Müslüman kadının toplumdaki yeri

» Lees verder