Verklaring Islamitische Gemeenschap Milli Görüş Noord Nederland (IGMG Noord Nederland) inzake uitnodiging moskeebesturen Amsterdam

Amsterdam, 14 oktober 2022

Met grote teleurstelling hebben wij kennisgenomen van de eenzijdige verklaring en uitnodiging van de burgemeester van gemeente Amsterdam. Afgelopen donderdag heeft
de burgemeester de moskeebesturen uitgenodigd teneinde maandag 17 oktober 2022 een verklaring discriminatie LHBTIQ+ gemeenschap te ondertekenen. IGMG Noord Nederland betreurt de werkwijze en geeft hieronder een uiteenzetting van de situatie. IGMG Noord Nederland vindt dat de aangevoerde argumenten het bekrachtigen om niet deel te nemen aan het overleg en ziet af van het ondertekenen van de verklaring in de opgelegde vorm en inhoud.

Moskeebesturen hebben diverse overleggen gepleegd met de gemeente Amsterdam in het bijzijn van de burgemeester. In die overleggen hebben wij stilgestaan bij diverse onderwerpen waaronder veiligheid en discriminatie. Wij hebben ervoor gepleit om een alomvattende verklaring op te stellen waarin alle partijen die discriminatie ervaren zich hierin kunnen vinden. Wij zijn van mening dat daarmee een breder draagvlak wordt gecreëerd om discriminatie wederom onder de loep te nemen en daar een oplossing voor te vinden. Helaas stelt IGMG Noord Nederland vast dat de voorgestelde verklaring onvoldoende invulling geeft aan deze oproep. In tegenstelling tot de inhoudelijke standpunten die tijdens de overleggen in de afgelopen periode zijn aangevoerd is nu een eenzijdige verklaring opgesteld. Terwijl wij gedurende het proces altijd positief en constructief hebben meegedacht en meegedaan om op te komen voor veiligheid van welke groepering dan ook. Hiervan uitgaande hebben wij daarom onder andere de opzet van de evenementen gesteund die georganiseerd zouden worden in verschillende delen van de stad met betrekking tot tegengaan van discriminatie. Het idee hierachter was om op deze manier op te komen tegen elke vorm van geweld en uitsluiting van de kwetsbare groepen.

Tijdens het proces is aangegeven dat de burgemeester graag een verklaring wil laten onderteken om de steunbetuiging extra te bekrachtigen. Ook hiermee hebben wij ingestemd mits de inhoud van de verklaring samen met alle partijen wordt geformuleerd en gedragen. Wij zijn altijd voorstander geweest van een verklaring waarin de bescherming van alle kwetsbare en minderheidsgroepen in wordt verwoord. Immers, met z’n allen maken we de inclusieve samenleving. Helaas maar waar, uiteindelijk is de verklaring in de huidige opzet naar ons mening te eenzijdig en geeft de vorm om dit te realiseren het gevoel van een oplegging.

Dan vragen wij op onze beurt af: wat gebeurt er eigenlijk? Worden wij met deze selectieve uitnodiging hiermee niet als zondebok aangewezen? Ligt de oplossing niet veel breder en hoe terecht is het dat de moskeebesturen- en gemeenschap selectief hierop worden aangesproken? Hadden niet alle andere partijen ook deze uitnodiging moeten krijgen? Voor een gemeente als Amsterdam zou dit in onze optiek mogelijk moeten zijn.

We hebben meerdere keren aangegeven dat wij graag mee willen denken en onderdeel willen zijn van de oplossing. Maar dat moet dan wel op een respectvolle en gelijkwaardige manier gaan. Maar niet op een suggestieve manier waarin de moslimgemeenschap als oorzaak van het probleem wordt neergezet en daarmee een averechtse beeldvorming wordt gecreëerd over de moslims. Wij zijn voorstander van een gedragen verklaring waarin wordt verwoord dat bescherming van kwetsbare groepen, van welke aard dan ook, wordt opgesteld teneinde een inclusieve samenleving te realiseren.

Tot slot willen wij benadrukken dat de gekozen vorm voor het uitnodigen en ondertekenen van deze verklaring de moskeebesturen beangstigen vanwege mogelijke negatieve consequenties van non-respons. Hierdoor vragen wij ons af of de gekozen manier voor het ondertekenen van deze verklaring haar doel wel bereikt? Immers, er ontstaat de situatie dat een kwetsbare groep als veroorzaker wordt neergezet voor de ondervonden problemen van een andere kwetsbare groep.

Wij zijn derhalve van mening dat de inhoud van de onderhavige verklaring de inclusiviteit onvoldoende benadrukt en zich niet strekt over alle kwetsbare groepen. Hiermee wordt naar onze inzichten de kracht van een inclusieve samenleving ondermijnt. Wij stellen derhalve voor om samen met de gemeente en onze burgemeester naar oplossingen te zoeken om alle vorm van discriminatie voor welke groep dan ook te voorkomen.

IGMG Noord Nederland

Download persbericht
Published On: oktober 14, 2022Categories: Persbericht4,2 min readViews: 922842 words

Verklaring inzake uitnodiging moskeebesturen Amsterdam

oktober 14, 2022