Over ons

IGMG Noord-Nederland is een sociaal-religieuze beweging die zich richt op de integratie en emancipatie van (voornamelijk Turkse) moslims in de Nederlandse samenleving. De beweging heeft in Nederland circa 50 aangesloten organisaties, waaronder de jongeren-, vrouwen- en jonge vrouwenfederatie deel van uitmaken.

IGMG Noord-Nederland heeft als vertrekpunt de volgende overlevering van onze Profeet (vzmh) als basisprincipe:

“De besten onder jullie zijn diegenen die de mensheid dienen”

Uitdragen van universele waarden als mensenrechten, respect voor overtuiging en rechtsstaat.  IGMG Noord-Nederland doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve burgerschap van haar leden in de Nederlandse samenleving centraal. De beweging staat kritisch-democratisch open voor iedereen en streeft de dialoog na met alle stromingen binnen en buiten de islamitische gemeenschap in Nederland.

Uitgangspunten
Het centrale uitgangspunt van IGMG Noord-Nederland is het actief uitdragen van universele waarden als mensenrechten, vrijheid van godsdienst en meningsuiting, saamhorigheid, wederzijds respect voor levensovertuiging en geloof in de rechtsstaat. De federatie doet dit vanuit een op de islam geïnspireerde, maatschappelijke verantwoordelijkheid en actieve betrokkenheid. De beweging staat open voor dialoog met alle culturele en religieuze gemeenschappen in Nederland. IGMG Noord-Nederland is niet te bestempelen als gematigd of fundamentalistisch, maar volgt de middenweg binnen de islamleer

Positie in de samenleving
De federatie stimuleert haar leden en sympathisanten om de eigen positie in de samenleving op te eisen, door zich zowel te positioneren ten opzichte van hun culturele en religieuze roots als de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt benadrukt dat wij niet tussen maar in twee culturen leven. De erkenning van de culturele- en religieuze eigenheid, gecombineerd met respect voor minderheden binnen en buiten de eigen kring is daarbij een vereiste. Wat de federatie betreft is dit de vorm van integratie die past bij onze basisprincipes en uitgangspunten.

Burgerschap en positieve bijdrage
Burgerschap betekent voor IGMG Noord-Nederland dat we onszelf dienstbaar stellen aan de samenleving. De federatie doet dat vanuit de overtuiging dat haar leden daaraan een positieve bijdrage hebben te leveren. Dat krijgt niet alleen vorm in een actieve opstelling in ouderraden, maatschappelijke organisaties, klankbordgroepen, adviesraden, buurtorganisaties en politieke partijen, maar ook in het aangaan van samenwerkingsbanden en het smeden van coalities met maatschappelijke partners. Daarin richten wij ons voornamelijk op voorlichting, debat, gezamenlijke activiteiten, scholing en emancipatie.

Missie & Visie
Strategisch beleidsplan downloaden

Organisatiestructuur
IGMG Noord-Nederland heeft een stevige sociaal-religieuze infrastructuur die bestaat uit 25 lokale afdelingen met ruim 50 aangesloten organisaties, waaronder vrouwen- en jongerenorganisaties. Vrouwen (jong en oud) vervullen een actieve rol binnen de organisatie, zowel bestuurlijk als binnen de verschillende werkgebieden. Een bescheiden, maar effectief stafbureau ondersteunt de organisaties bij hun werkzaamheden en helpt om verder te professionaliseren. De federatie opereert volledig zelfstandig en werkt in het kader van verschillende diensten samen met het hoofdkantoor van IGMG in Keulen (Duitsland). Dit zijn diensten als het organiseren van de bedevaart (hadj) en pelgrimstochten (umrah) en het opstellen van gebedskalenders. Afgezien van samenwerkingsvormen in bijvoorbeeld Nederlandse adviesorganen zoals het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), is de federatie zowel inhoudelijk als financieel volledig autonoom en onafhankelijk.

“Iedere ziel zal de dood proeven.” (Ali-Imran 185)

Arafat

Uitvaartdienst Arafat is een solidariteitsfonds. De stichting heeft tot doel geld in te zamelen om te bevorderen dat moslims en hun gezinsleden ingeval van overlijden worden begraven in Nederland of in hun land van herkomst.

Meer informatie

“Iedere ziel zal de dood proeven.” (Ali-Imran 185)

Arafat

Uitvaartdienst Arafat is een solidariteitsfonds. De stichting heeft tot doel geld in te zamelen om te bevorderen dat moslims en hun gezinsleden ingeval van overlijden worden begraven in Nederland of in hun land van herkomst.

Meer informatie

Onze afdelingen

Over ons

IGMG Noord-Nederland is een sociaal-religieuze beweging die zich richt op de integratie en emancipatie van (voornamelijk Turkse) moslims in de Nederlandse samenleving. De beweging heeft in Nederland circa 50 aangesloten organisaties, waaronder de jongeren-, vrouwen- en jonge vrouwenfederatie deel van uitmaken.

IGMG Noord-Nederland heeft als vertrekpunt de volgende overlevering van onze Profeet (vzmh) als basisprincipe:

“De besten onder jullie zijn diegenen die de mensheid dienen”

Uitdragen van universele waarden als mensenrechten, respect voor overtuiging en rechtsstaat.  IGMG Noord-Nederland doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve burgerschap van haar leden in de Nederlandse samenleving centraal. De beweging staat kritisch-democratisch open voor iedereen en streeft de dialoog na met alle stromingen binnen en buiten de islamitische gemeenschap in Nederland.

Uitgangspunten
Het centrale uitgangspunt van IGMG Noord-Nederland is het actief uitdragen van universele waarden als mensenrechten, vrijheid van godsdienst en meningsuiting, saamhorigheid, wederzijds respect voor levensovertuiging en geloof in de rechtsstaat. De federatie doet dit vanuit een op de islam geïnspireerde, maatschappelijke verantwoordelijkheid en actieve betrokkenheid. De beweging staat open voor dialoog met alle culturele en religieuze gemeenschappen in Nederland. IGMG Noord-Nederland is niet te bestempelen als gematigd of fundamentalistisch, maar volgt de middenweg binnen de islamleer

Positie in de samenleving
De federatie stimuleert haar leden en sympathisanten om de eigen positie in de samenleving op te eisen, door zich zowel te positioneren ten opzichte van hun culturele en religieuze roots als de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt benadrukt dat wij niet tussen maar in twee culturen leven. De erkenning van de culturele- en religieuze eigenheid, gecombineerd met respect voor minderheden binnen en buiten de eigen kring is daarbij een vereiste. Wat de federatie betreft is dit de vorm van integratie die past bij onze basisprincipes en uitgangspunten.

Burgerschap en positieve bijdrage
Burgerschap betekent voor IGMG Noord-Nederland dat we onszelf dienstbaar stellen aan de samenleving. De federatie doet dat vanuit de overtuiging dat haar leden daaraan een positieve bijdrage hebben te leveren. Dat krijgt niet alleen vorm in een actieve opstelling in ouderraden, maatschappelijke organisaties, klankbordgroepen, adviesraden, buurtorganisaties en politieke partijen, maar ook in het aangaan van samenwerkingsbanden en het smeden van coalities met maatschappelijke partners. Daarin richten wij ons voornamelijk op voorlichting, debat, gezamenlijke activiteiten, scholing en emancipatie.

Missie & Visie
Strategisch beleidsplan downloaden

Organisatiestructuur
IGMG Noord-Nederland heeft een stevige sociaal-religieuze infrastructuur die bestaat uit 25 lokale afdelingen met ruim 50 aangesloten organisaties, waaronder vrouwen- en jongerenorganisaties. Vrouwen (jong en oud) vervullen een actieve rol binnen de organisatie, zowel bestuurlijk als binnen de verschillende werkgebieden. Een bescheiden, maar effectief stafbureau ondersteunt de organisaties bij hun werkzaamheden en helpt om verder te professionaliseren. De federatie opereert volledig zelfstandig en werkt in het kader van verschillende diensten samen met het hoofdkantoor van IGMG in Keulen (Duitsland). Dit zijn diensten als het organiseren van de bedevaart (hadj) en pelgrimstochten (umrah) en het opstellen van gebedskalenders. Afgezien van samenwerkingsvormen in bijvoorbeeld Nederlandse adviesorganen zoals het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), is de federatie zowel inhoudelijk als financieel volledig autonoom en onafhankelijk.

“Iedere ziel zal de dood proeven.” (Ali-Imran 185)

Arafat

Uitvaartdienst Arafat is een solidariteitsfonds. De stichting heeft tot doel geld in te zamelen om te bevorderen dat moslims en hun gezinsleden ingeval van overlijden worden begraven in Nederland of in hun land van herkomst.

Meer informatie

“Iedere ziel zal de dood proeven.” (Ali-Imran 185)

Arafat

Uitvaartdienst Arafat is een solidariteitsfonds. De stichting heeft tot doel geld in te zamelen om te bevorderen dat moslims en hun gezinsleden ingeval van overlijden worden begraven in Nederland of in hun land van herkomst.

Meer informatie

Onze afdelingen